TOBB ETÜ


KREDİ YÜKLERİ:

1) Öğrencinin anadal lisans programında dönem azami kredi yükü eğitim-öğretim programı ders kredi yükünün %16'sıdır. Hesaplamada elde edilen değer küsuratlı ise, üstteki en yakın tamsayı olarak kabul edilir.  (Lisans Yönetmeliği Madde 16 (4)).

2) Öğrencinin dönem asgari kredi yükü eğitim öğretim programı ders kredi yükünün %9'udur. Hesaplamalarda elde edilen değer, küsuratlı ise alttaki en yakın tam sayı olarak kabul edilir (Lisans Yönetmeliği Madde 16 (3)).

3) 2011 Güz Dönemi başından önce İkinci Anadal veya Yandala başlayan öğrenciler için azami kredi yükü her bir anadal/yandal için, Madde (1)'de belirlenen azami kredi yükü kadardır. Bu tarihten sonra programa başlayan öğrenciler, bir dönemde her hangi bir programdan, o programın Madde 1'e göre hesaplanan dönem azami kredi yükünü aşamazlar. Her iki programdan toplamda alacakları kredi yükleri ise Madde 1'e göre hesaplanan anadal azami kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Küsuratlı çıkan hesaplamalar üstteki en yakın tam sayıya yuvarlanır (Çift anadal yönergesi Madde 8 ve Geçici Madde 1 (b), Yandal Yönergesi Madde 6 (2) ve Geçici Madde 1(a)).

4) Çift anadal ve yandal programlarında öğrencinin bir dönemde aldığı toplam kredi yükü, Madde 2'ye göre hesaplanan anadal asgari kredi yükünün altına düşemez.

5) Öğrenciler, danışman onayı ile bir dönemde en fazla bir dersi kredi yüküne sayılmaksızın dinleyici öğrenci olarak alabilir (Lisans Yönetmeliği Madde 16 (6)).

6) Burslu/burssuz öğrenci

gibi sebeplerle dönem asgari kredi yükünü sağlayamıyorsa, bu öğrenci danışman onayıyla minimum krediden az yükte ders alabilir. Zorunlu sebeplerle minimum krediden az yükte ders alan öğrenci şayet burslu ise bu sebepten dolayı bursu kesilmez.

7) 2011 Güz Dönemi başından önce yandala başlamış öğrencilerin genel akademik not ortalaması 2,00'ın altına düştüğü takdirde bir sonraki dönemde yandal programından ders verilmez (Yandal Yönergesi Geçici Madde 1 (b)).

8) Öğrencilerden genel not ortalamaları 1.50-1.99 arasında olanlar sınamalı, 1.50'nin altında olanlar başarısız olarak sınıflandırılır. Bu öğrenciler için aşağıdaki kurallar uygulanır:

Sınamalı öğrenciler:

Başarısız öğrenciler:

* Yeni Ders: Henüz alınmamış olan dersler ve daha önce başarılmamış İ veya V harf notu alınmış dersler.

(Lisans Yönetmeliği Madde 32 ve Geçici Madde 1)

DERS ALMA/ERTELEME/TEKRAR:

9) Öğrenciler, danışman onayıyla bir üst sınıftan ders alabilirler. Öğrencilerin daha üst sınıftan ders alma talepleri ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır (Lisans Yönetmeliği Madde 21 (5)).

10) Öğrenciler, FF ve K notu aldıkları tüm dersler ile İ ve V notu aldıkları zorunlu dersleri, takip eden 3 ders dönemi (ortak eğitim hariç) içerisinde tekrar almalıdır. Öğrenci bu zaman dilimi içerisinde almazsa, 3. ders döneminin sonunda bu dersler açıldıkları ilk ders döneminde öğrenci üzerine yüklenir ve silinmesine izin verilmez. (Lisans Yönetmeliği Madde 25 (1)).

11) Öğrenciler eğitim-öğretim programlarına göre almaları gerekli olduğu halde almadıkları dersleri takip eden 3 ders dönemi (ortak eğitim hariç) içerisinde almalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan dersler açıldıkları ilk ders döneminde öğrencinin ders kaydına doğrudan yüklenir ve silinmesine izin verilmez. Bu durumdaki dersler ileriki dönemlere ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ertelenebilir (Lisans Yönetmeliği Madde 31 (1)).

12) Daha önce alınmış tüm dersler, not yükseltmek için danışman onayı ile tekrar alınabilir. Fakat CC, CB, BB, BA ve AA notu alınmış derslerden toplamda en fazla 5 tanesi tekrar alınabilir. (Lisans Yönetmeliği Madde 25 (2)-(3))

13) Tekrarlanan dersler için, daha önce alınmış olan dersin notunun yerine son alınan dersin notu GNO hesaplanmasında dikkate alınır. Daha önce alınmış olan derslerin notları da not döküm belgesinde yer alır ve ilgili dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır; ancak, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz (Lisans Yönetmeliği Madde 25 (4)).

14) İNG 003 ve İNG 004 dışındaki İNG kodlu herhangi bir dersi almış ve başarısız olmuş öğrenciler ile müfredat gereği alması gerektiği halde henüz almamış öğrenciler, bu dersleri açıldıkları ilk dönemde almak zorundadırlar. Öğrencilerin ders programına bu dersler doğrudan yüklenir ve silinmesine izin verilmez (Lisans Programları İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge Madde 5-(4), Geçici Madde 1-(3)).

DERS SAYDIRMA

15) Daha önceki dönemlerde alınmış olan bir dersin yerine saydırmak üzere, öğrenci kodu farklı bir derse kayıt yaptırabilir. Ders saydırma işlemi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılır (Lisans Yönetmeliği Madde (26)):

  1. Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir.
  2. Öğrenciler, üniversitedeki lisans eğitimleri süresince en fazla 5 seçmeli dersi danışman onayıyla saydırabilirler. Saydırılan derslerin, ilgili bölüm eğitim programı içindeki seçmeli dersler tanımına, bölüm seçmeli dersi (BSD), fakülte seçmeli dersi (FSD), üniversite seçmeli dersi (ÜSD) gibi uygun olması gerekir.
  3. Daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler birbirinin yerine saydırılmaz.
  4. Zorunlu dersler için ders saydırma işlemi, sadece programdan çıkarılan veya yeri değiştirilen derslere mahsus olmak üzere ve fakülte kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Seçmeli dersler için ders saydırma işlemi ise bölümün görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.
  5. Öğrenci ilgili dönemde aldığı derslerle ilgili (varsa) ders saydırma isteğini en geç ders ekle-sil süresi bitiminden itibaren üç iş günü (Cumartesi hariç) sonuna kadar bölümüne  (kayıt olunan dersi hangi ders yerine saydıracağını açıkça belirten) bir dilekçe ile bildirir.
  6. Ders saydırma işlemlerinde, daha önce alınmış olan dersin notunun yerine en son alınan notu geçerli olur. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

DERS SAATİ ÇAKIŞMALARI:

16) Artık saatlerin ilk  6 hafta veya son 6 hafta yapılması öğretim elemanının tercihine bırakılmıştır. Bu sebeple, kayıtlarda Anadal programları içerisinde devam mecburiyeti olan derslerden (artık saatlerden ya da başka sebeplerden kaynaklanan) TOPLAMDA sadece 1 ders saati çakışmasına izin verilir. Kayıt sistemi çakışma kontrollerini otomatik olarak yapar.

17) Öğrencinin anadal ve ikinci anadal/yandal programı derslerinde çakışma olması halinde anadal programındaki dersin (varsa) devam zorunluluğu esas alınır. Bu şekilde çakışan ikinci anadal/yandal program dersi için devam şartı aranmaz. İkinci anadal/yandal derslerinin kendi içerisinde çakışması Madde 14'de belirtildiği şekilde düzenlenir (Çift anadal yönergesi Madde 7 (8), Yandal Yönergesi Madde 6 (8)).

DERS KAYIT İŞLEMLERİ:

18) Öğrenciler ders kayıt işlemlerini (ders seçimi, öğrenci kayıt onayı, danışman kayıt onayı) kayıt süresi sonuna kadar tamamlamalıdırlar. Dönem kayıt süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler burslu olup olmadıklarına bakılmaksızın, ders ekle-sil süresi içinde geç kayıt ücreti ödeyerek kayıtlarını yaptırabilir. Ancak öğrenci, sağlık, değişim programlarına katılım gibi geçerli bir mazereti olması durumunda ilgili fakülte yönetim kurulu, hazırlık programında Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla geç kayıt ücretinden muaf tutulabilir. (Lisans Yönetmeliği Madde 18 (2)).

19) Ders ekle-sil süresi sonrasında yapılacak geç kayıt başvurularının ders ekle-sil süresi bitiminden sonraki en geç 10 iş günü (Cumartesi hariç) içinde yapılması durumunda değerlendirmeye alınacaktır (Lisans Yönetmeliği Madde 18 (3) ve 13.10.2011 tarih ve S-2011-21 sayılı Senato kararı).

20) Öğrencinin kaydının geçerli olması için danışmanlarının onayladığı ders kayıt çıktılarının bölüm sekreterliklerinde Ekle-Sil tarihinden sonra cumartesi hariç yedi iş günü içerisinde imzalanması gerekir (Lisans Yönetmeliği Madde 18).

21) Danışman tarafından kaydı uygun görülmemiş kesin kayıt işlemleri geçersiz sayılır ve kayıt dönemi sonunda UNIFORM Bilgi Sisteminde görüntülenemez.

22) Ortak Eğitime giden öğrencinin, bulunduğu ortak eğitim dönemini gösteren OEG 200, OEG 300 veya OEG 400 derslerinden birisine kayıt yaptırması zorunludur.

23) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler ders devamsızlığın mazereti olarak kabul edilemez (Lisans yönetmeliği Madde 10 (2)).38) Kapsamlı bir "ders uygulama planının" ekle-sil dönemi sonuna kadar öğrencilere dağıtılması zorunludur.